Cele fundacji

 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej poprzez realizację celów statutowych fundacji w szerokim tego słowa znaczeniu
 • Promocja i rozwój kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Utworzenie regionalnego centrum kultury i sztuki na Podlasiu,
 • Działalność na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów oraz zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami zbliżonymi profilem działalności oraz “Ludźmi sztuki”,
 • Finansowanie i organizowanie plenerów oraz warsztatów malarskich,
 • Wspieranie rozwoju dzieci, osób wyłączonych z życia zawodowego oraz osób upośledzonych fizycznie i intelektualnie poprzez pomoc w organizowaniu i prowadzeniu plenerów oraz warsztatów malarskich,
 • Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • Promocja i organizacja akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz fundacji,
 • Promocja i organizacja akcji mających na celu uzyskanie dochodów na rzecz fundacji,
 • Fundowanie stypendiów i subsydiów socjalnych,,
 • Organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu – w radiu, telewizji, prasie oraz na portalach internetowych,
 • Wspieranie działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
 • stworzenie Strony Malarzy-Podlasia,
 • promocja sztuki (reprodukcje obrazów) w miesięczniku Art&Business 2011.
 • Fundacja Art Hanza uzyskała o lokal z zasobów mienia komunalnego z Białegostoku.
 • Wykonała remont kapitalny ze środków fundacji oraz wkładu finansowego Prezesa Eugeniusza Wiszniewskiego i przekazała w użytkowanie dla środowiska artystów.