Karol Bąk

Karol Bąk – polski malarz, rysownik, grafik.Urodzony w 1961r. w Kole. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Poznaniuwlatach 1984-1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych ( obecnie ASP) w Poznaniu na wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem i stypendium. Po studiach przez trzy lata parał się miedziorytem i rysunkiem. Przez następnych kilka lat zajmował się projektowaniem graficznym,ilustracją książkową, plakatem, reklamą oraz odbył kilka podróży artystycznych. W drugiej połowie lat 90 zaczął uprawiać malarstwo olejne, którym zawodowo zajmuje się od 2000 roku. Prace artysty tworzą takie m. In. Cykle tematyczne jak: „Żaglowiec”, „Dialog”, „Kokony”, „Aureole”, „Cztery żywioły”, „Judyta i Salome”, „Maski”. Malarz miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnychi brał udział w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowychw Polsce i za granicą. Obecnie zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Jego prace można zobaczyć w salach wystawienniczych w Polsce i na świecie, w muzeach i zbiorach prywatnych. Uczestniczy w plenerach artystycznych i bierze udział w wielu aukcjach charytatywnych. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

O artyście

Malarz – Prawdy, Dobra i Piękna w Kobiecości. Malarz odwiecznej tęsknoty mężczyzn. Tęsknoty umysłu duszy męskiej – SERCA – do delikatnej wrażliwości, łagodności i przede wszystkim melancholii piękna w kobiecej twarzy. Poszukiwacz wysp zaczarowanych nieobecnych w świecie rzeczywistym, na które chcemy żeglować i patrzeć, patrzeć – na Nie. Nawet bezmyślnie, ale zawsze umysłem duszy, bez którego jesteśmy zagubieni we wszechświecie, zagubieni w odmętach szaleństwa i brzydoty upadłego świata. Jest malarzem NADZIEI, że prawdziwe piękno istnieje, bo istnieje w naszych sercach. Odkrywania tego piękna i melancholii naszego serca, aby czynić dobro. I tego życzę wszystkim odwiedzającym Jego Wyspy Zaczarowane. Bez ich istnienia życie nie tylko byłoby uboższe, ale po prostu nieznośne.

Zbyszek KowalkowskiKAROL BĄK. Born in 1961 in Koło. Painter, drawer, graphic illustrator. He finished the art high school in Poznań and earned two degrees with honors at the University of Arts in Poznań at the Faculty of Graphic Arts. After graduating, he worked as a chalcographer and drawer for three years. He worked as a graphic designer, book illustrator, poster artist and advertisement designer in the following years, travelling for artistic purposes in his free time. He took up oil painting in the second half of the 90s and has been painting professionally with oil since 2000. He made many themed series, i.e. ‘Sailing Ship’, ‘Dialogue’, ‘Cocoons’, ‘Halos’, ‘The Four Elements’, ‘Judith and Salome’, and ‘Masks’. His paintings were displayed in dozens of individual and collective exhibitions in Poland and other countries. Currently, he mostly works on easel painting and illustrations. His works are on display in exhibition rooms in Poland and other countries, and can be found in museums and private collections. He participates in numerous painter meetings and charity auctions. He lives and works in Poznań.

A painter of the Truth, the Good and the Beautiful found in Womanhood. A painter of man’s eternal and unquenched longing; the longing of the mind of the man’s soul – his HEART; the longing for the delicate sensitivity, mildness, and most importantly, the melancholic beauty in a woman’s face. He is an explorer of wondrous islands, inexistent in the real world; islands we want to sail to and behold; even if unconsciously, but always with the help of the soul’s mind, without which we are lost in the universe, lost in the madness and ugliness of the fallen world. He’s a painter of HOPE, hope that true beauty exists, because it exists in our hearts. Of discovering this beauty and the melancholy of our heart in order to do good. And that’s what I wish the visitors of his Wondrous Islands, without which not only would life be poorer, it would simply be unbearable.

Zbyszek Kowalkowski